La España multilingüe

Libro muito intresán de letura obligata, anque siga de 2008. “La España multilingüe: lenguas y políticas lingüísticas de España”. Os enfiladors d’a publicazión son Max Doppelbauer e Peter Cichon, d’a Unibersidá de Wien (Biena, Austria). Ye un testo muito completo ya que, antiparti de bels cabos de introdutorio e cheneral, adedica un atro cabo á cadaguna d’as minorías lingüisticas (mesmo á […]

Leyer mas

L’aragonés luenga estranchera ta o Gubierno PP-PAR d’Aragón

Iste Gubierno aragonés, troba cualsiquier desincusa plazible ta enrestir en cuentra de l’aragonés. En o que se supone que debeba estar un testo de refirme de a luenga aragonesa e d’os dreitos lingüisticos d’a comunidá aragonesofona, como o curriculo de Primaria, li bufa ra pocha e no li se’n da cosa en considerar a luenga […]

Leyer mas

Suspensión cautelar d’o curriculo d’aragonés de Primaria

O B.O.A. (Boletín Ofizial d’Aragón) d’o 20 de chunio de 2014 publicaba a Orden d’o curriculo d’Educazión Primaria (beyer). En o tocante á l’aragonés, a zaborrería (u amagatas intinzions, nunca se’n sape) ye total, cosa que no tien mica d’estranio si paramos cuenta en que denguno d’os encargatos ta ra suya elaborazión ye mayestro de […]

Leyer mas

Luenga&Fablas en DIALNET

Agora ye posible consultar entegramén o contenito d’a rebista zientifica Luenga&Fablas en o portal DIALNET. Dialnet ye un portal d’espardimiento d’a produzión zientifica d’o estato español e d’o mundo lingüistico ispanoluso en cheneral, espezializato en zenzias umanas e sozials que estió creyata por a Unibersidá de A Rioxa. Tien una muito ampla base de datos d’aczeso libre, an […]

Leyer mas

Sentenzia de muerte ta ra luenga aragonesa

O día 9 de mayo de 2013 será remerato  por toz os aragoneses, e por tot o mundo, como o día en que o Gubierno d’Aragón, en puesto d’esfender os dreitos lingüisticos d’os suyos ziudadanos, no fazió que amputar-lis-ne. Iste nefasto día, o gubierno aragonés, formato por os partitos de dreitas (u ultradreitas, no se […]

Leyer mas