Ambito cheografico de l’aragonés

Ambito cheografico de l’aragonés

En l’autualidá l’aragonés ye encletato en o que popularmén se conoxe como Alto Aragón e que biene á suposar, en linias chenerals, as dos terzeras partes septentrionals d’a probinzia de Uesca, fueras d’a faxa oriental d’Aragón, an que se fabla catalán.

Dintro d’iste territorio, o grau d’emplego e conoximiento de l’aragonés ye muito diferén, pos podemos trobar zonas que nos ofrexen carauteristicas bien diferens: emplego normal e cutiano, emplego chenerazional, emplego de cabo cuan e seguntes as zercustanzias, de criollizazión con o castellano, de criollizazión con o catalán, de poco emplego pero plenamén conoxito, conoxito pero no emplegato, d’emplego abitual d’o castellano pero pleno d’aragonesismos foneticos, lesicos, morfolochicos e sintauticos.

As buegas d’o territorio aragonesofono por o norte son claras: l’oczitano (dialeuto gascón de Biarne de Bigorra).

As buegas orientals s’esbafan, pos a transizión de l’aragonés ta o catalán no ye clara, sino gradual; a transizión se produz en o que se clama complexo lingüistico ribagorzano que ofrexe dos barians: l’aragonesa á l’ueste e a catalana á l’este.

As buegas meridionals e ozidentals tamién se troban muito desdibuxatas por a influyenzia d’o castellano, encara que podemos establir-las en una linia esmachinaria que pase por Fago, Biel, Biscarrués, Almudébar, Barbués, Torres d’Alcanadre e Fonz.

Antimás cal considerar a ziudá de Zaragoza, do bibe o sisanta por ziento d’a poblazión aragonesa, un perzentache importán d’a cuala ye de fabla aragonesa.

Os criterios que se fan serbir comunmén ta ascribir un territorio á o dominio lingüistico aragonés son a conserbazión (anque sólo siga que esporadica u propia d’as chenerazions grans) de rasgos morfolochicos e sintauticos de l’aragonés, antimás d’un amplo cabal lesico; por exemplo: emplego d’os articlos o, a, os, as u barians diatopicas propias, emplego d’os pronombres alberbials (en/ne, bi/i), emplego d’as preposizions tipicas (ta, enta), emplego de demostratibos (ixe, ixa, ixo), emplego d’indefinitos (bel, bella), emplego de tiempos berbals aragoneses (como perfeutos simples: metié, cantoron u imperfeutos con -b-: meteba, moriba)

Mapa de las lenguas de Aragón. Territorios propios del aragonés y del catalán según el anteproyecto de Ley de Lenguas de 2001. Mapa feito sobre o d’as comarcas d’Aragón