Formazión de l’aragonés

Formazión de l’aragonés

Aragón prerromano

Antis de que i plegasen os romanos, en o territorio de o que güe ye Aragón bi eba, en linias chenerals, tres luengas: ibero, basco e zeltibero. O ibero s’estendeba por a planura d’o Ebro y este de Teruel; o basco por tot o norte d’Aragón, plegando por o sur mesmo dica Zaragoza e o zeltibero, por l’ueste e surueste de Zaragoza e Teruel.

A luenga zelta cuasi no en tenió de presenzia en Aragón, encara que tenemos exemplos de zeltismos que, a trabiés de o latín, son plegatos á l’aragonés: arañón, artica, borda, cleta, garmo, garra, roscadero, bodollo, broxa, bruco, caxico, chebre, mielca, mosta, tollo, tozal, ezetra, antimás de toponimos como Broto, Berdún, Nabardún, Bergua, Bielsa, Blecua, Selgua, Beruela, Aranda, Arándiga, Bera.

De todas as luengas prerromanas a que más cabal ha dixato en aragonés ye estata o basco, que antimás de muito bocabulario, ha contribuyito dreitamén en l’aragonés alportando-li carauteristicas de tipo fonetico como son as zinco bocals, a conserbazión d’as oclusibas xordas interbocalicas d’o latín e a protesis d’a debán de parolas prenzipiatas por r-arreguir, arrés, arrozegar. Bocables d’orichen bascón en aragonés (prozedens d’una luenga bascona-pirinenca relazionata con o basco autual) son: abarca, aborral, agüerro, anayón, arto, ausín, caparra, carrasca, chandro, chordón, magoría, naya, sabaya, sarrio, sucarrar, osca, ezetra e os toponimos Aínsa, Ansó, Aragüés, Bisagurri, Borau, Echo, Exea, Embún, Grist, Espierba, Chisagüés, Chistau, Chistén, Xabierre, Chaca, Ligüerre, Luesia, Torla, Obarra, …

O endize de toponimos bascos nos aduya a replecar o camín que lebó a romanizazión en o nuestro país, asinas como a suya solideza: Biello Aragón (70%), Sierra de Guara (50%), Sobrarbe (40%) e Ribagorza (30%).

 

A romanizazión

Os romanos plegan ta ra Peninsula Iberica en o sieglo III antis de Cristo, encara que en Aragón a romanizazión tardará un sieglo más encara en arribar.

A romanizazión se fazió poquet á poquet, á mida que s’estendeban a conquista e a colonizazión romanas e, con istas, a chen prenzipiaba á fer serbir a luenga d’os conquistadors: o latín.

Iste latín que emplegaban os romanos asentatos en Aragón (probinzia Tarraconense) yera muito más popular ( u siga más moderno) que no pas o que emplegaban os colonos d’a Betica. Astí podemos trobar un d’os muitos fautors que contribuyoron á farchar o lesico romanze aragonés de traza diferén á o d’atros romanzes peninsulars.

Anque ye difízil fixar cuan naxió o romanze aragonés, ye muito probable que á empezipios d’o sieglo VIII ya estase farchato u, cuan menos, en periodo de farchamiento. En cualsiquier caso, sí que estarba claramén esferenziato d’o latín, pos en testos latinos d’o sieglo IX se troban formas romanzes aragonesas (ex.: pueyo), o que contrimuestra que ditas formas romanzes lebaban emplegando-sen uno u dos sieglos en a fabla popular.

 

O Islam

En o sieglo VIII os arabes imbaden a Peninsula Iberica, feito que suposó una fita alazetal en a esdebenidera formazión d’as luengas romanzes peninsulars, alpartando-las d’as atras luengas romanicas europeyas e adotando-las d’una fuerte fesomía e presonalidá.

D’ista traza o lesico arabe chupirá o corpus lesico de l’aragonés bien dreitamén u emplegando ro mozarabe como fabla puen, anque muito menos que fazió en atras luengas peninsulars como ro castellano u o portugués.

Arabismos son: cotón, garrofa, aforro, afalagar, chabalín, charra, tafarra, zafrán e toponimos como Bujaraloz, Alcoleya, Alquezra, Albalate.

Elementos que consonan con o mozarabe son a conserbazión d’as inizials f-, fl-, pl- asinas como a d’as xordas interbocalicas. Tamién se da coinzidenzia con o mozarabe en a diftongazión debán de yod (güello), o cambio de CT- ta it (muito, leite) e toponimos como Pozuel, Sobradiel, Teruel, Alconchel.

 

Ampres menors

Amás d’as luengas debanditas, l’aragonés ha amprato bocables d’atras luengas en epocas e perzentaches diferens, como de o ebreu, chermanico, oczitano, catalán, castellano, luengas amerindias, italiano, franzés, alemán, inglés e griego.

Mapa de las lenguas en peligro de Europa. Del Atlas de las lenguas del mundo en peligro, 2ª edición, París, UNESCO, 2010. p.25

Mapa de las lenguas en peligro de Europa. Del Atlas de las lenguas del mundo en peligro, 2ª edición, París, UNESCO, 2010. p.25