Consello

Consello d’a Fabla Aragonesa

Consello d’a Fabla Aragonesa, conoxito popularmén como «Consello«, ye una asoziazión cultural naxita en 1976 e reconoxita legalmén en 1978, que l’ambito territorial ye Aragón.

As fins d’ista asoziazión son a esfensa, promozión, estudio y espardidura de l’aragonés en toz os suyos aspeutos: istoria, literatura, gramatica, lesico, toponimia, folclore, considerazión sozial e legal, pedagochía, didautica, amostranza, ezetra, parando espezial cuenta d’o estudio, protezión e desembolique de todas as suyas barians locals e comarcals, as cualas son l’alazet de l’aragonés común u estándar.

O quefer d’o Consello d’a Fabla Aragonesa s’alazeta en tres prenzipios:

  1. Autitú rispetuosa enta ra reyalidá trilingüe d’Aragón.
  2. No ascrizión coleutiba á dengún ligallo politico, sindical u relichioso.
  3. Libertá ideyolochica d’as presonas que lo forman.

Ye de feito l’asoziazión de referenzia arredol d’a luenga aragonesa en tota ra soziedá aragonesa, nazional e internazional, estando l’organo de consulta obligato por parti de as instituzions, en estar o referén normalizador e normatibizador de l’aragonés.

Dende a suya creyazión, o Consello d’a Fabla Aragonesa ha treballato de rezio en a dinnificazión d’o idioma aragonés, contribuyindo á creyar un estato d’opinión faborable arredol d’ista chicorrona luenga romanica y espardindo o suyo conoximiento á trabiés de publicazions bariatas.

Os organos de gubierno de o Consello d’a Fabla Aragonesa son l’Asambleya Cheneral de consellers e a Chunta Direutiba, que a composizión e atribuzions amanexen reglatas en asOrdinazions d’o Consello.

O funzionamiento interno ye reglato en o suyo propio Reglamento.

 

1.1. Organigrama.

Presidén: Chusé Inazio Nabarro Garzía

Bizepresidén: Rafél Vidaller Tricas

Secretaire: Ana Cristina Vicén Pérez

Tresorero: Chorche Escartín Guillén

7 Bocals de: Amostranza, Comunicazión, Estudeos e rechiras, Organizazión e Comerzializazión,  Publicazions, Relazions Publicas, Conselleros d’Aduya.