Consello asesor

O Consello Asesor de l'Aragonés ye un organo asesor creyato en chunio de 2000

O Consello Asesor de l'Aragonés ye un organo asesor creyato en chunio de 2000 drento d'o propio Consello d'a Fabla Aragonesa e con bocazión d'estar un serbizio d'asesoramiento lingüistico ta os propios consellers e, por meyo de pautos de colaborazión, ta instituzions, asoziazions, editorials, ezetra.

As fins d'o Consello Asesor son abanzar en o prozeso de codificazión de l'aragonés común escrito, asinas como en o prozeso de normatibizazión e normalizazión de l'aragonés.

Os quefers de o Consello Asesor se zentran, más que más, en:

Rebisión e correuzión d'os testos que publique o Consello d'a Fabla Aragonesa, o mesmo si son publicazions periodicas que libros.

Asesoría lingüística, atendendo consultas de consellos de redazión, responsables de publicazions u colezions, autors e consellers en cheneral.

Siñalar, por meyo de resoluzions e informes, as endrezeras ta ra millor e más correuta codificazión de l'aragonés común escrito e ta l'aplicazión correuta de as normas graficas.

Creyazión e rebisión d'un manual d'estilo ta redautar en aragonés estándar, cuaternando as soluzions aragonesas (en aspeutos foneticos, fonolochicos, graficos, morfolochicos, sintauticos e lesicos), consellando-ne una ta cada contesto u rechistro concreto, e refusando-ne atras por estar estrancherismos, bulgarismos u, simplamén, esconsellables dende o punto de bista lingüistico.

Prebar d'apachar as normas e proposizions d'emplego que se baigan aplicando en as publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa con as d'atras editorials, asoziazions, instituzions, ezetra.
En estar un organo naxito drento d'o sino d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Os suyos miembros son trigatos uno por uno por l'Asambleya Cheneral de o Consello d'a Fabla Aragonesa e, en cheneral, son consellers de pleno dreito, anque tamién pueden estar atras presonas (espezializatas, estudiosos, escritors,...) allenas á o Consello d'a Fabla Aragonesa.

Autualmén ye composato por diez miembros:

Santiago Bal, Antón Martínez, Miguel Martínez, Chuse Inazio Nabarro, Francho Nagore, Artur Quintana, Paz Ríos, Chesús Vázquez e Rafel Vidaller, estando presidén Francho Nagore e secretario Santiago Bal.