RESOLUZIONS

As resoluzions de caráuter lingüistico adotatas por o Consello Asesor de l’Aragonés son fruito d’un treballo feito con seriedá e riguridá.

Todas son estudiatas amonico con criterios zientificos, e se publican probisionalmén e con caráuter publico e ubierto en a rebista Fuellas ta fer posible as alportazions d’a chen con intinzión de que razonadamén puedan estar amilloratas.

Á la fin, se fan firmes por meyo d’a suya publicazión en a rebista Luenga & Fablas.

Ta consultar-las no cal que pinchar en o binclo (lumero) correspondién.

Resoluzión lumero 1: sufixo –ache

Resoluzión lumero 2os partizipios en –ato, –ito

Resoluzión lumero 3: a conchunzión copulatiba e

Resoluzión lumero 4: os alberbios rematatos en -mén

Resoluzión lumero 5: sobre a palatal –x- interbocalica

Resoluzión lumero 6: as consonans xordas –p-, -t-, -c-

Resoluzión lumero 7: o diftongo –ua-

Resoluzión lumero 8: o diftongo –ia-

Resoluzión lumero 9: perfeuto simple e perfeuto perifrastico

Resoluzión lumero 10palatal –ch- dezaga de n-, r-

Resoluzión lumero 11os grupos cultos –gn-, -gm-

Resoluzión lumero 12o grupo culto -ct-. Escritura de parolas prozedens de bozes latinas con o grupo -bocal+CT- 

Resoluzión lumero 13o grupo culto -ct-. Escritura de parolas prozedens de bozes latinas con os grupos cultos -CT+yod-, -CC+yod (si bi’n ese) e -CC+bocal e,i.  

Resoluzión lumero 14a rematanza -ibo

Resoluzión lumero 15os articlos definitos

Resoluzión lumero 16o grupo culto trans

Resoluzión lumero 17os grupo consonanticos cons, ins

Resoluzión lumero 18o sufixo –iello < -ELLU

Resoluzión lumero 19o prefixo inter

Resoluzión lumero 20: rematanzas en iyato –ía

Resoluzión lumero 21: o demostratibo de primer termino

Resoluzión lumero 22: o demostratibo de segundo termino

Resoluzión lumero 23: o demostratibo de terzer termino

Resoluzión lumero 24: formas prozedens d’etimos latinos de bocals “a, e, o” + -NTE u -NDE

Resoluzión lumero 25: a preposizión por / per

Resoluzión lumero 26: o pronombre presonal de primera presona

Resoluzión lumero 27: o pronombre presonal de segunda presona

Resoluzión lumero 28: o pronombre presonal de terzera presona

Resoluzión lumero 29: a forma pronominal se

Resoluzión lumero 30: combinazions de pronombres presonals atonos

Resoluzión lumero 31: as formas de tratamiento

Resoluzión lumero 32: o paradigma d’o indefinito achetibo bel

Resoluzión lumero 33: escritura de parolas prozedens de bozes latinas con os grupos cultos –DM- e –DB- (u –DV-). (D+consonán, en cheneral)

Resoluzión lumero 34: escritura de parolas prozedens de bozes latinas con o grupo culto –BD-.

Resoluzión lumero 35: escritura de bocables con o grupo culto latino “–bocal+PT-“

Resoluzión lumero 36: o grupo culto prozedén d’o latín -X- [-ks-] seguito de consonán

Resoluzión lumero 37: o grupo culto latino -X- [-ks-] entre bocals

Resoluzión lumero 38: o grupo culto -BS-

Resoluzión lumero 39: bocables con rematanza en –ute, -ete, ite. Forma de singular e plural

Resoluzión lumero 40: o condizional u esdebenidero ipotetico

Resoluzión lumero 41: a -ch- entre bocals, prozedén d’o lat. -G+e, i-, -J+e, i, a, o, u-

Resoluzión lumero 42: os bocables rematatos en os sufixos -et, -ot, -ut (e asimilatos) e os suyos plurals.

Resoluzión lumero 43: os bocables rematatos en -ero e os suyos plurals

Resoluzión lumero 44: bocables con rematanzas  lat. -ITATE(M) > arag. -idá / -edá / -dá;  lat. -TUTE(M) > arag. -tú, -UTE(M) > .

Resoluzión lumero 45: a –y– epentetica entre bocals en iyato

Resoluzión lumero 46: os berbos con rematanza en -iar-

Resoluzión lumero 47: a conchugazión d’os presens d’os berbos en -yer,  e -yir

Resoluzión lumero 48: l’alberbio más / més

Resoluzión lumero 49: sustantibos cultos u semicultos con rematanza prozedén d’o lat. bocal tonica + -CULUS, -PULUS, e sustantibos cultos e semicultos con rematanza prozedén d’o lat. bocal tonica + consonán N, R, S + -CULUS, -GULUS

Resoluzión lumero 50: escritura de bocables empezipiatos por as silabas atonas in- / en-, im- / em-

Resoluzión lumero 51: o bocable buega

Resoluzión lumero 52: os plurals de parolas rematatas en -s

Resoluzión lumero 53: os plurals de parolas rematatas en -z

Resoluzión lumero 54: os plurals de parolas rematatas en -ch, -x

Resoluzión lumero 55: o prefixo ecs-

Resoluzión lumero 56Conchugazión d’os tiempos compuestos d’os berbos transitibos

Resoluzión lumero 57: Conchugazión d’os tiempos compuestos en os berbos

Resoluzión lumero 58: A conchugazión compuesta d’o berbo estar

Resoluzión lumero 59: A conchugazión d’os tiempos compuestos d’os berbos conchugatos como pronominals

Resoluzión lumero 60: A perda de -r- en o grupo pr- en posizión inizial

Resoluzión lumero 61: Conchugazión de berbos con rematanza -xer < -lat. -SCERE en o infinitibo

Resoluzión lumero 62: Conchugazión de berbos d’a terzera conchugazión en -ir con incremento -sc- en os presens

Resoluzión lumero 63: L’apocope en os lumerals ordinals

Resoluzión lumero 64: Recontar

Resoluzión lumero 65: interboc

Resoluzión lumero 66: u

Resoluzión lumero 67: aquíastíallí

Resoluzión lumero 68: Ano-án