Soziolingüistica de l’aragonés

Soziolingüistica de l’aragonés

Dende o suyo naximiento como luenga romanze l’aragonés ha tenito muito poco á ra suya fabor ta fer-se como luenga d’uso sozial.

En os empezipios d’a conquista de tierras á o Islam e a posterior repoblazión l’aragonés bibió o suyo más gran esplendor.

Dimpués, en plegar a casa condal de Barzelona e a consolidazión, en o sieglo XIII, d’a Corona d’Aragón o catalán estió preferito como luenga de corte.

Manimenos en os sieglos XIII, XIV e XV se fa una rica e estensa literatura en a que bi ha coronicas istoricas, traduzions de libros de biaches, d’istoria e libros sapienzials, fueros, ez. Antiparti, l’aragonés s’emplega como luenga canzilleresca e almenistratiba, de tal traza que se conserba gran cantidá de decumentos reyals, ordinazions monezipals, cartas de poblazión, autas notarials, ez. Cal estacar muito espezialmén en o sieglo XIV a obra de Johan Fernández de Heredia e d’o rei Pietro IV, o Zerimonioso.

Cuan en o sieglo XV plega ta Aragón a casa castellana de Trastamara, prenzipia ra presión castellanizadera, que encara serba muito más fura tres sieglos dimpués (XVIII) en arribar os Borbons, qui trayoron una politica zentralista e uniformadera.

O sieglo XX suposó l’ataque más furo e enzerrinato enta ra luenga aragonesa: a ditadura de Franco, a telebisión e l’alfabetizazión cheneralizata d’a poblazión sólo que en luenga española u castellana, fita e logro sozial que, rebozato con a conzenzia imperial e faxista d’a epoca, suposó o desenradigamiento enta o siñal d’identidá más preziato: a propia luenga.

Con istos condizionans, o berderamén miragloso ye que l’aragonés aiga bibito dica os nuestros días, anque güe se trobe esmortezito.

O lumero de charradors autuals ye una mica radito. Os charradors cutianos e patrimonials talmén no puyen de 10.000 presonas, malas que os charradors pasibos e conoxedors brincan de 25.000. Asinas podérbanos dezir, á manca d’un zenso lingüistico feito como cal, que a comunidá aragonesofona ye arredol de 35.000 presonas.

As prebatinas de dinnificazión, conserbazión e recuperazión d’a luenga aragonesa empezipioron en as añadas setanta d’o sieglo pasato. Dende allora ta agora s’han ito refincando os alazez d’una normalizazión e normatibizazión integradera de l’aragonés que, respetando as bariedaz locals, baiga más entabán que eras. Premios literarios, publicazión d’a gramatica de a luenga aragonesa (de caráuter interdialeutal), abonda literatura, radio, mosica, presenzia sozial dibersa, etz, gosan guardar a unica luenga patrimonial que tien Aragón.