Regles d’o XII Premio “O gua” de literatura infantil e chobenil 2022

XII Premio “O gua” de literatura infantil e chobenil 2022

O Consello d’a Fabla Aragonesa fa o clamamiento d’o XII Premio “O Gua” ta ninos e ninas, correspondién á o 2022, que se reglará por os regles siguiens:

 1. 1. O premio se fa cada tres añadas. Iste onzeno clamamiento corresponde á o 2022.
 2. 2. Os treballos que se i presienten serán ineditos e pueden estar un solo cuento u falordia, u bien diferens narrazions curtas.
 3. 3. Podrán estar escritos en cualsiquier bariedá d’aragonés, pero en toz os casos, siguindo correutamén as normas graficas de l’aragonés, tal como quedoron establitas en 1987.
 4. As falordias u narrazions serán ta ninos e ninas u mozez e mozetas de 6 ta 12 añadas. Se balurará muito espezialmén o caráuter didautico, asina como l’achustamiento d’o bocabulario e as construzions á ra edá.
 5. 5. L’amplaria d’o testo será d’entre 20 e 50 fuellas, a dople espazio (entre 50000 e 125000 carauters).
 6. 6. Os treballos podrán lebar debuxos (á una tinta, de 14 zm. d’amplaria por 14 zm. d’altaria, u proporzional á ixas midas, tanto en bertical como en orizontal). Encara que no ye obligatorio, ye aconsellable que biengan con debuxos. O Churato balurará a suya calidá e a conchunzión con o testo.
 7. 7. Os treballos podrán estar feitos por una sola presona u por barias.
 8. 8. Os treballos s’endrezarán ta:

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA,

Trestallo postal 147, 22080 UESCA.

No se i meterá o nombre d’os autors u autoras. S’achuntará una carpeta zarrata, con o tetulo d’a obra en o esterior, drento d’a que se cuaternarán os datos d’os autors u autoras (espezificando-bi quí ha feito ro testo e quí os debuxos, e a suya edá.

 1. O plazo d’entrega d’orichinals rematará o día 30 de setiembre de 2022.
 2. 10. Bi abrá dos premios: a) uno ta mayors de 14 añadas, con un pre en metalico de 600 euros; b) un atro ta menors de 14 añadas, que consistirá en una colezión de libros en aragonés.
 3. 11. Se ferá a edizión d’as obras ganaderas, con un menimo de 400 exemplars, por a editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, d’alcuerdo con as normas graficas de l’aragonés emologatas en abril de 1987. PUBLICAZIONS D’O CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA s’alza os dreitos d’edizión tanto en aragonés como en cualsiquier atra luenga. As obras no premiatas quedarán en propiedá d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, de no meyar demanda en contra por parti d’os autors u autoras drento d’o plazo d’un mes dende que se faiga publica a dezisión d’o Churato. Os costes d’a tornada d’os treballos se ferán por cuenta d’os intresatos.
 4. 12. A dezisión d’o Churato, que ye inapelable, asinas como a composizión d’iste, se ferá saper publicamén en o mes d’otubre de 2022.
 5. 13. O Churato podrá no atorgar o premio á denguna d’as obras presentatas u atorgar bel aczésit, si lo creye combenién.
 6. 14. O feito de partezipar en iste premio presuposa l’azeutazión d’istos regles de partezipazión.

Consello d’a Fabla Aragonesa

Uesca, agüerro 2021

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

 

Trestallo postal 147, 22080 Uesca

 

Abenida de Os Danzantes, 34, baxo, 22005 Uesca

DELGADO MARCO, Mauricio: Gaiterman. [Uesca, 2016; 99 pl. ISBN: 978-84-95997-54-8]. Falordia ganadera d’o IX Premio “O Gua” de literatura infantil e chobenil. Ye una nobeleta d’abenturas. Un supereroe que luita chunto a la suya gaita machica contra os más endinos d’istas tierras.