XVI Premio «Ana Abarca de Bolea» (2021) ta libros de poesía

XVI Premio «Ana Abarca de Bolea» (2021) ta libros de poesía

 

O Consello d’a Fabla Aragonesa fa o clamamiento d’a deziseisena edizión d’o premio “Ana Abarca de Bolea” ta libros de poesía en aragonés, correspondién á l’añada 2021, que se reglará por as siguiens

 

NORMAS DE PARTIZIPAZIÓN

 

  1. Os treballos consistirán en un libro inedito de poemas escritos en aragonés.

 

  1. Se presentarán tres copias imprentatas d’os treballos, feitos en ordinador, á dople espazio e á una sola cara, e con una amplaria d’entre 600 e 1200 bersos. Se presentará tamién o treballo en formato dichital.

 

  1. Os treballos lebarán un tetulo e un lema, os cuals se cuaternarán en una carpeta postal zarrata, drento d’a que se meterán o nombre e dos apellidos e l’adreza de l’autor/a, asinas como ro lugar e calendata de naxenzia e a profesión u quefers.

 

  1. Os treballos s’endrezarán por correu zertificato ta: Consello d’a Fabla Aragonesa, XVI Premio “Ana Abarca de Bolea” (2021), trestallo postal 147, 22080 Uesca, antis d’o 30 de setiembre de 2021. E por correu eleutronico: cfa@consello.org (siñalando en l’asunto: “XVI Ana Abarca de Bolea”; os datos de l’autor s’achuntarán en un decumento diferén).

 

  1. A dezisión d’o premio e as presonas que composan o Churato se ferá saper publicamén en o mes d’aborral de 2021.

 

  1. O premio consistirá en 600 euros ta l’autor/a e a publicazión d’a obra ganadora.

 

  1. O Churato podrá dezidir no atorgar o premio á denguna d’as obras presentatas, asinas como atorgar menzión espezial á beluna e consellar a suya publicazión. L’autor/a con menzión espezial recullirá un premio de 150 euros. En dengún caso se pueden trestallar os diners d’o premio e d’a menzión espezial: si alcaso, o Churato podrá atorgar una segunda menzión espezial, sin de pre en diners, pero podendo consellar tamién a publicazión d’a obra. A suya dezisión ye inapelable.

 

  1. A obra ganadora y, en o suyo caso, a obra u obras que tenesen menzión espezial, serán publicatas seguntes as normas graficas de l’aragonés (emologatas en abril de 1987) por a editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, qui s’alza os dreitos d’a primera edizión, asinas como os dreitos de publicazión d’atras posibles edizions, tanto en aragonés como en cualsiquier atra luenga, e tanto en papel como en formato dichital.

 

  1. Os treballos presentatos que no se reclamen en o plazo de 30 días naturals, que prenzipiarán á contar dende a calendata en que se faiga publica ra dezisión d’o Churato, quedarán en propiedá d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, que podrá publicar-los, tanto en aragonés como traduzitos en atras luengas, e tanto en formato tradizional en papel como en formato dichital.

 

  1. A presentazión á iste premio suposa l’adempribio d’istas normas por parti d’as presonas que partizipen en o mesmo.

 

Uesca, abiento 2020

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA