Autor: Consello d’a Fabla Aragonesa

O nuebo Gubierno d’Aragón, presidito por Javier Lambán, ha nunziato que derogará a Lei de Luengas d’o PP

O Gubierno salito d’as urnas en a primabera de 2015 e presidito por Javier Lambán ha nunziato que ascape piensa derogar a encara bixén Lei de Luengas que en 2013 aprebó o gubierno de Luisa Fernanda Rudi, an que os aragoneses s’enteroron que en Aragón se charraban dos nuebas luengas “lapao” e “lapapyp”. Parixe estar […]

Leyer mas

José Ignacio López Susín, nombrato Direutor Cheneral de Politica Lingüistica

Por primera begata en a istoria d’Aragón o gubierno ha creyato una direzión cheneral de politica lingüistica e ha meso como chefe en cap á Jose Ignacio López Susín, prestichioso churista, espierto en lechislazión sobre normalizazión lingüistica e autor de buena ripa de libros e articlos en rebistas espezializatas sobre l’aragonés, os dreitos lingüisticos e a […]

Leyer mas

La España multilingüe

Libro muito intresán de letura obligata, anque siga de 2008. “La España multilingüe: lenguas y políticas lingüísticas de España”. Os enfiladors d’a publicazión son Max Doppelbauer e Peter Cichon, d’a Unibersidá de Wien (Biena, Austria). Ye un testo muito completo ya que, antiparti de bels cabos de introdutorio e cheneral, adedica un atro cabo á cadaguna d’as minorías lingüisticas (mesmo á […]

Leyer mas

Suspensión cautelar d’o curriculo d’aragonés de Primaria

O B.O.A. (Boletín Ofizial d’Aragón) d’o 20 de chunio de 2014 publicaba a Orden d’o curriculo d’Educazión Primaria (beyer). En o tocante á l’aragonés, a zaborrería (u amagatas intinzions, nunca se’n sape) ye total, cosa que no tien mica d’estranio si paramos cuenta en que denguno d’os encargatos ta ra suya elaborazión ye mayestro de […]

Leyer mas

Luenga&Fablas en DIALNET

Agora ye posible consultar entegramén o contenito d’a rebista zientifica Luenga&Fablas en o portal DIALNET. Dialnet ye un portal d’espardimiento d’a produzión zientifica d’o estato español e d’o mundo lingüistico ispanoluso en cheneral, espezializato en zenzias umanas e sozials que estió creyata por a Unibersidá de A Rioxa. Tien una muito ampla base de datos d’aczeso libre, an […]

Leyer mas